حساب

یادداشت‌ها
سطح کاوش
کلید API می‌بایست به عنوان توکن حامل در مجوز سربرگ درخواستی ارسال شود. کلید API خود را دریافت کنید.
نمایش

نقطه پایانی API:

GET
http://iranstats.ir/api/v1/account

درخواست نمونه:

curl --location --request GET 'http://iranstats.ir/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'