وضعیت

یادداشت‌ها
سطح کاوش
کلید API می‌بایست به عنوان توکن حامل در مجوز سربرگ درخواستی ارسال شود. کلید API خود را دریافت کنید.
نمایش

نقطه پایانی API:

GET
http://iranstats.ir/api/v1/stats/{id}

درخواست نمونه:

curl --location --request GET 'http://iranstats.ir/api/v1/stats/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
نوع
توضیحات
from
ضروری string
تاریخ شروع در Y-m-d قالب.
to
ضروری string
تاریخ پایان در Y-m-d قالب.
name
ضروری string
نام آماری. مقادیر احتمالی: browser, campaign, city, continent, country, device, event, landing_page, language, os, page, pageviews, pageviews_hours, referrer, resolution, visitors, visitors_hours هستند.
search
اختیاری string
پرسش سوال.
sort
اختیاری string
Sort. مقادیر احتمالی: max برای بهترین عملکرد, min برای کمترین عملکرد هستند. پیشفرض به: max.
per_page
اختیاری int
نتایج هرصفحه. مقادیر احتمالی: 10 به 100 هستند. پیشفرض به: 10.